Бичиг баримт /

Хөдөө Аж Ахуйн Салбарын Удирдамж

Огноо

2022-01-01

Төрөл

Салбарын удирдамж

Хөдөө аж ахуйн салбарын төслийг санхүүжүүлж, харилцагчдад зээл олгож буй банк, санхүүгийн байгууллагууд шинэ харилцагч, төсөл, зээлийг үнэлэхдээ Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн (ТоС) зарчмууд болон энэхүү салбарын удирдамжийг мөрдөх шаардлагатай. Салбарын удирдамжийг Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн (ТоС) зарчмуудад нийцэж, эдгээрийн хэрэгжилтийг дэмжиж байхаар загварчилсан болно. Энэхүү Салбарын удирдамж нь байгаль орчин, нийгэм, засаглалын эрсдэлийн удирдлагад гол төлөв анхаарлаа хандуулсан боловч банк, санхүүгийн байгууллагууд харилцагчийнхаа эрсдэлийн удирдлагаас гадна байгаль орчин, нийгэм, засаглалын гүйцэтгэлийг сайжруулах боломжийг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Хуваалцах

© 2024 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо