bg-sky
bg-sky

Гишүүд

Тогтвортой хөгжлийн төлөө хамтдаа

Үндсэн гишүүд

Дэмжигч гишүүд

Олон улсын дэмжигчид

Бодлого дэмжигчид

Үндсэн гишүүд

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан арилжааны банк, хөгжлийн банк, банкны бус санхүүгийн байгууллага болон өөрийн салбараа байгуулсан гадаадын банк

Олон улсын дэмжигчид

Бид төрөл бүрийн олон улсын байгууллага, тогтвортой санхүүжилтийн холбоод болон гадны орнуудтай тогтвортой санхүүжилтийн чиглэлээр мэдлэг туршлага солилцохоор нягт хамтран ажилладаг. Тухайлбал:

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Гишүүн болох

ТоС Холбоо нь өөрийн гишүүнчлэлээ өргөжүүлж, зөвхөн арилжааны банкаар хязгаарлахгүй, цаашид санхүүгийн салбарын бусад оролцогч байгууллагуудад гишүүнчлэлээ нээлттэй болголоо. Өөрийн бизнес, санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТоС-ийн зарчмуудыг нэвтрүүлэн, тогтвортой хөгжил, ногоон хүртээмжтэй эдийн засагт хувь нэмэр оруулан ажиллах эрмэлзэлтэй дараах төрлийн байгууллагууд гишүүнээр элсэх боломжтой.

Үндсэн гишүүн

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан арилжааны банк, хөгжлийн банк, банкны бус санхүүгийн байгууллага болон өөрийн салбараа байгуулсан гадаадын банк

Дэмжигч гишүүн

Холбооны Үндсэн гишүүн байгууллагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, дэмжих, хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй бизнесийн байгууллага, сургалтын байгууллага, олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага, салбарын болон мэргэжлийн холбоод, судалгаа шинжилгээний байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон бусад хамтын ажиллагаа бүхий байгууллагууд

Яагаад ТоС-ын гишүүн болох хэрэгтэй вэ?

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хувь нэмрээ оруулах

reason logo

ТоС-ийн мэргэшсэн зөвлөгөө, дэмжлэг авах

reason logo

Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагыг бэхжүүлэх

reason logo

Холбооноос хэрэгжүүлдэг төсөл хөтөлбөр, эх үүсвэрүүдэд хамрагдах

reason logo

Гишүүний үүрэг болон хариуцлага:

Холбооноос боловсруулж баталсан тогтвортой санхүүжилт, байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, тогтвортой бизнесийн бодлого, зарчим, удирдамж, стандартыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, хамтран ажиллах;

1

Холбооноос баталсан тайлангийн маягтын дагуу өөрийн байгууллагын тогтвортой санхүүжилт, байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, тогтвортой бизнесийн бодлого, зарчим, удирдамж, стандартын хэрэгжилтийн талаар тайлан мэдээг Холбооны ажлын албанд заасан хугацаанд тогтмол ирүүлэх;

2

Холбооны алсын хараа, зорилго, Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, хамтран ажиллах буюу тухайн асуудлаар хамтран ажиллах ажилтныг тухай бүр албан шугамаар мэдэгдэн ажиллуулж байх;

3

Холбооноос нэгдсэн байдлаар шийдвэрлэсэн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

4

Хэрхэн гишүүн болох вэ?

01

Алхам 1

02

Алхам 2

03

Алхам 3

© 2024 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо