Бичиг баримт /

Уул Уурхайн Салбарын Удирдамж

Огноо

2022-01-01

Төрөл

Салбарын удирдамж

Уул уурхайн салбарын төслийг санхүүжүүлж, харилцагчдад зээл олгож буй банкууд шинэ харилцагч, төсөл, зээлийг үнэлэхдээ Монгол улсын Тогтвортой санхүүжилтийн (ТоС) зарчмууд болон энэхүү салбарын удирдамжийг мөрдөх шаардлагатай. Салбарын удирдамжийг Монгол улсын Тогтвортой санхүүжилтийн (ТоС) зарчмуудад нийцэж, эдгээрийн хэрэгжүүлэлтийг дэмжсэн байхаар загварчилсан юм. Энэхүү Салбарын удирдамж нь байгаль орчин, нийгэм, засаглалын эрсдэлийн удирдлагад гол төлөв анхаарлаа хандуулсан боловч банкууд эрсдэлийн удирдлагаас гадна байгаль орчин, нийгэм, засаглалын гүйцэтгэлийг сайжруулах боломжийг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Хуваалцах

© 2023 Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо